"Wij garanderen,
wat anderen beloven!"
 

Voorwaarden

 
Laatste update: 17-05-2013

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Direct-Thuiswerk: een handelsnaam van de besloten vennootschap Centraal Bureau Thuiswerk BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 56888279
1.2 Thuiswerker: De natuurlijke persoon danwel de personenassociatie die vanuit huis werkzaamheden verricht.
1.3 Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die bepaalde werkzaamheden laat verrichten door Thuiswerkers.
1.4 Overeenkomst: de tussen Direct-Thuiswerk en de Thuiswerker gesloten overeenkomst zoals vervat in het online aanmeldformulier.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, thuiswerkjobs en overeenkomsten die door Direct-Thuiswerk worden gesloten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Direct-Thuiswerk schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Direct-Thuiswerk en de Thuiswerker in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
Artikel 3 Vrijblijvendheid aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een Overeenkomst zijn voor Direct Thuiswerk vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding door Direct-Thuiswerk kenbaar is gemaakt.
Artikel 4 Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst tussen de Thuiswerker en Direct-Thuiswerk komt tot stand op de datum dat Thuiswerker zich op de website van Direct-Thuiswerk heeft aangemeld en op de website akkoord is gegaan met het gekozen pakket en de algemene voorwaarden.
4.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Thuiswerker heeft het recht de overeenkomst per direct op te zeggen. Abonnenementen worden aangegaan voor de periode van minimaal 1 maand en worden beëindigd aan het eind van de maand waarin de Thuiswerker heeft opgezegd. Reeds geïncasseerde gelden worden na opzegging niet gerestitueerd.
4.3 De Overeenkomst eindigt in het geval:
a) dat de Thuiswerker in staat van faillissement wordt verklaard;
b) aan de Thuiswerker voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
c) het vermogen van de Thuiswerker onder bewind wordt gesteld;
d) de Thuiswerker onder curatele wordt gesteld;
e) op de Thuiswerker de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
f) als de Thuiswerker is overleden.
Artikel 5 Verplichtingen
5.1 Alle werkzaamheden worden door Direct-Thuiswerk naar eerlijkheid, nauwgezetheid en beste vermogen verricht onder eigen naam en titel.
5.2 Indien de Thuiswerker heeft gekozen voor het GarantiePakket, dan garandeert Direct-Thuiswerk de Thuiswerker minstens 1 thuiswerkopdracht aan te bieden. Indien Direct-Thuiswerk deze garantie niet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst heeft waargemaakt, is Direct-Thuiswerk verplicht alle geïncasseerde gelden direct te restitueren nadat de Thuiswerker daarop aanspraak heeft gemaakt. Indien de Thuiswerker heeft gekozen voor het InstapPakket, dan garandeert Direct-Thuiswerk op geen enkele wijze een bepaalde hoeveelheid en/of omvang en/of soort van thuiswerk, al dan niet binnen een bepaalde tijd.
5.3 Indien de Thuiswerker heeft gekozen voor het GarantiePakket, dan garandeert Direct-Thuiswerk de Thuiswerker de financiële gegoedheid van de Leverancier. In geval de Leverancier naar de Thuiswerker(s) in gebreke blijft, zal de garantie van kracht worden. De garantie is beperkt tot maximaal 2.000,00 euro per leverancier, naar rato verdeeld - aan de hand van de geleden schade - over alle gedupeerde Thuiswerkers.
5.4 Direct-Thuiswerk heeft enkel een inspanningsverplichting en derhalve uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting tot het bemiddelen tussen de Leverancier en de Thuiswerker bij het eventueel tot stand komen van de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Thuiswerker.
5.5 De Thuiswerker zal Direct-Thuiswerk steeds tijdig voor behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst alle nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en daaraan alle medewerking verlenen.
5.6 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Direct Thuiswerk staan of indien de Thuiswerker op een andere wijze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, heeft Direct-Thuiswerk in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.
5.7 Indien Direct-Thuiswerk kennis krijgt van het feit dat de Thuiswerker in de overeenkomst tussen de Leverancier en de Thuiswerker toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van die overeenkomst, heeft Direct-Thuiswerk het recht zijn verplichtingen op te schorten en indien nodig de Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6 Gebruiksrecht
6.1 Direct-Thuiswerk verleent aan de Thuiswerker, die van Direct-Thuiswerk aanneemt, het niet exclusieve recht van toegang tot de website van Direct-Thuiswerk ten behoeve van de raadpleging van de door Direct-Thuiswerk beschikbaar gestelde diensten.
6.2 Het in Artikel 6.1 in deze algemene voorwaarden bedoelde recht van toegang omvat uitsluitend het recht deze website te benaderen en uit te voeren overeenkomstig het doel waarvoor deze website is ontwikkeld. De Thuiswerker is volledig verantwoordelijk voor het nemen van toegang tot de website van Direct-Thuiswerk en het gebruik van de door Direct-Thuiswerk aan de Thuiswerker verstrekte toegangscode.
6.3 De Thuiswerker heeft in ieder geval niet een recht:
a) op aflevering of andere verstrekking van de Toegangscode;
b) om de in Artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde recht over te dragen en/of met beperkte rechten te bezwaren.
6.4 De Thuiswerker zal de website van Direct-Thuiswerk uitsluitend rechtmatig doen gebruiken en in ieder geval onthouden van:
a) het gebruiken en/of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan de Thuiswerker;
b) het trachten te onderzoeken en/of testen van de beveiliging van de website van Direct-Thuiswerk en/of netwerken van anderen dan de Thuiswerker;
c) het aantasten van de werking van de website van Direct-Thuiswerk en/of netwerken van anderen dan de Thuiswerker;
d) het verkopen, verhuren, vervreemden, aan derden verstrekken, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen en/of onbruikbaar maken van het door in Artikel 6.1. van deze algemene voorwaarden bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan de Thuiswerker;
e) het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere mogelijke schade veroorzakende computerprogrammatuur;
f) het schenden van recht van intellectuele eigendom en/of andere rechten van anderen dan de Thuiswerker.
6.5 Gedragingen van gebruikers door Direct-Thuiswerk aan de Thuiswerker verstrekte en/of van Direct-Thuiswerk betrokkenen gebruikte Toegangscode worden als gedragingen van de Thuiswerker beschouwd.
6.6 Direct-Thuiswerk heeft recht de toegang tot de website van Direct Thuiswerk door de Thuiswerker zonder ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te blokkeren indien de Thuiswerker uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen schendt.
Artikel 7 Toegangscode
7.1 De Toegangscodes zijn geheim. Direct-Thuiswerk en de Thuiswerker nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan de Thuiswerker verstrekte en door Direct-Thuiswerk beheerde Toegangscode.
7.2 Indien Direct-Thuiswerk constateert en redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegde derden gebruik maken of kunnen maken van de Toegangscodes (onbevoegd gebruik), of indien de Thuiswerker Direct-Thuiswerk van een zodanig gebruik telefonisch, schriftelijk of anderszins op de hoogte stelt, zal Direct-Thuiswerk de toegang door middel van de bewuste Toegangscodes tot de databank onmiddellijk blokkeren. Direct Thuiswerk brengt de Thuiswerker onmiddellijk van het onbevoegd gebruik en de blokkering op de hoogte, hetgeen nadien zo spoedig mogelijk schriftelijk door Direct-Thuiswerk wordt bevestigd. Direct-Thuiswerk stelt de Thuiswerker zo spoedig mogelijk na blokkering vervangende Toegangscodes ter beschikking.
7.3 Indien het onbevoegde gebruik van een Toegangscode aan de Thuiswerker moet worden toegerekend, dient de Thuiswerker Direct-Thuiswerk uitsluitend de aan de blokkering en vervanging verbonden redelijke administratieve kosten aan Direct-Thuiswerk te vergoeden, en de kosten van het onbevoegde gebruik.
Artikel 8 Vergoeding & Betaling
8.1 De door de Thuiswerker uit hoofde van de Overeenkomst aan Direct Thuiswerk verschuldigde vergoeding, is maandelijks verschuldigd en dient bij vooruitbetaling vóór de eerste dag van de maand door Direct-Thuiswerk te ontvangen te zijn.
8.2 De Thuiswerker is verplicht de betaling middels automatische incasso te voldoen.
8.3 Indien en voorzover de automatische incasso door de bankinstelling niet kan worden uitgevoerd, is de Thuiswerker verplicht ervoor zorg te dragen dat de maandelijkse vergoeding alsnog wordt betaald aan Direct-Thuiswerk. Indien en voorzover de Thuiswerker in gebreke blijft het maandbedrag te voldoen, is de Thuiswerker 2% contractuele rente per maand verschuldigd.
8.4 Indien de Thuiswerker ondanks aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen, is de Thuiswerker bovendien door Direct-Thuiswerk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform Rapport Voorwerk II met een minimum van 90,00 euro.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Direct-Thuiswerk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuurders en/of haar medewerkers. Direct-Thuiswerk is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
9.2 Indien in rechte zal komen vast te staan dat Direct-Thuiswerk gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Direct-Thuiswerk gesloten aansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Direct-Thuiswerk komend eigen risico.
Artikel 10 Vrijwaring
10.1 De Thuiswerker vrijwaart Direct-Thuiswerk voor alle schade die Direct Thuiswerk zal lijden als gevolg van het feit dat door wat voor een reden dan ook tussen de Thuiswerker en de Leverancier een privaatrechtelijke dienstbetrekking/arbeids- overeenkomst is komen vast te staan.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
11.2 Indien enige partij door de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om te presteren, danwel indien de overmachtsperiode langer dan zestig dagen heeft geduurd of dat redelijkerwijs vaststaat dat deze tenminste zestig dagen zal duren, kan de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept deze Overeenkomst geheel of voor het desbetreffende deel, zulks geheel ter keuze van die wederpartij, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, tenzij de tekortkoming ten aanzien waarvan een partij in overmacht verkeert, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt. De ontbindende partij is niet tot enige schadevergoeding gehouden.
Artikel 12 Gegevens
12.1 Direct-Thuiswerk heeft het recht door de website toegankelijke gegevens van de Thuiswerker geanonimiseerd te gebruiken en aan derden te verstrekken voor statistische en commerciële doeleinden.
12.2 De Thuiswerker staat er voor in dat door Direct-Thuiswerk te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
12.3 De Thuiswerker zal Direct-Thuiswerk vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Direct-Thuiswerk verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.
Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op alle Overeenkomsten van Direct-Thuiswerk is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 In geval van een geschil tussen Direct-Thuiswerk en de Thuiswerker (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) is uitsluitend Rechtbank Arnhem bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Direct-Thuiswerk, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.

Keurmerk Thuiswerk

Direct Thuiswerk is in het bezit van het Keurmerk Thuiswerk

Regionale Thuiswerk Banen

Naast de nationale thuiswerk vacatures zijn er nog vele regio-gebonden thuiswerk opdrachten beschikbaar. Het betreft een zeer grote verscheidenheid aan thuiswerk.

U kunt denken aan:
inpakwerkzaamheden, productie werk zoals het monteren van pennen, scanwerkzaamheden, administratief thuiswerk, etc.

Voor een overzicht van alle thuiswerk vacatures, kunt u zich gratis registreren.

thuiswerk  
Thuiswerk informatie

Via onderstaande links vindt u informatie over diverse thuiswerk gerelateerde onderwerpen:

Info over thuiswerk vacatures
Informatie over thuiswerk
Thuiswerk: inpakken
Thuiswerk: administratief
Thuis werken